Leonardo da Vinci

De Leonardo da Vinci is een buurtgerichte school waar veel aandacht is voor elkaar, men kent en ziet elkaar. Het pedagogisch klimaat is goed.
De Leonardo is ook een Vreedzame school (zie www.devreedzameschool.nl).
Sociale omgangsvormen zijn ondersteunend om je verder te helpen in deze wereld, hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed.

Voorschool

In ons gebouw is een peuterspeelzaal met 2 voorschoolgroepen. Deze groepen werken met dezelfde thema's als de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Brede school

Wij bieden kinderen activiteiten aan tussen de middag en onze schooldag duur tot half 4. Het aanbod is gevarieerd en de activiteiten worden door professionals gegeven. Er is geen aparte tussenschoolse opvang, de kinderen eten in de klas bij de leerkracht of kunnen naar huis tussen de middag.

Onderwijs

Wij werken in jaarklassen en het leerstofaanbod is daarop gericht. Daarnaast is er veel aandacht voor het individuele kind. Naast een klassikaal aanbod is er ruimte voor werken in niveaugroepjes of op individueel niveau. Ook werken de kinderen hard aan het ontwikkelen van hun zelfstandigheid. De basisvaardigheden taal, rekenen en begrijpend lezen zijn belangrijke pijlers voor het onderwijs. Maar ook de ontwikkeling van denkvaardigheden krijgt een prominente plaats. 

Ouders

De betrokkenheid van ouders is op onze school van groot belang. Wij hechten aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Wij willen dat ouders graag naar school komen. Goede communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Ouders nemen deel aan de dagelijkse gang van zaken en helpen ons in allerlei structurele en incidentele situaties. Wij onderscheiden bij activiteiten binnen de school verschillende vormen van ouderparticipatie. Deze staan niet op zichzelf, maar passen binnen het totaal van de school en haar visie.

Contact

Nassaukade 342 a, 1053 LW Amsterdam
Telefoon 020-6127267
Fax 020-6127267
E-mail info@leonardodavincischool.nl
Internetadres http://www.leonardodavincischool.nl/
Directeur mevrouw A. Verschuren