2e Montessorischool Het Winterkoninkje

De school bestaat sinds 1925 en is een van de eerste montessorischolen in Nederland. Naast het hoofdgebouw beschikt de school over een dependance. Het hoofdgebouw beschikt over ruime, lichte lokalen. In de dependance, waar de lokalen iets kleiner zijn, zijn de groepen ook kleiner. Beide gebouwen hebben een ruime, beschutte speelplaats waar de kinderen zich volop kunnen uitleven. De school is een afspiegeling van de buurt. Kan het multicultureler als kinderen en ouders uit meer dan veertig verschillende landen een school bezoeken?

Onderwijs

Bij Montessorionderwijs staat de individuele ontwikkeling van het kind voorop. De indeling in onder-, midden- en bovenbouw houdt in dat kinderen van verschillende leerjaren in één groep zitten. Dankzij deze opzet kunnen de leerkrachten de sociale ontwikkeling optimaal stimuleren. Kinderen kunnen elkaar helpen of geholpen worden, ze zijn allemaal een keer ‘jongste’, ‘middelste’ en ‘oudste’. De school werkt met speciaal montessorimateriaal, dat gericht is op de ontwikkeling van het kind. Kinderen kunnen individueel of in groepjes werken. Ze kunnen tegelijkertijd met verschillende vakken (taal, rekenen, schrijven, aardrijkskunde) bezig zijn. Een jaarlijks hoogtepunt is de viering van de montessori dag: een evenement met een wisselend thema.

Voorschool

Het Winterkoninkje ontwikkelt een aangepast montessoriprogramma voor kinderen van tweeëneenhalf tot zes jaar. De peuterschool is daar inmiddels al mee gestart.

Ouders

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van wezenlijk belang. Ouders en team hebben een gezamenlijk doel: dat kinderen het naar hun zin hebben en dat het goed met ze gaat. Voor ouders is het leuk om meer inzicht te krijgen in de school, voor het team is het prettig zich gesteund te weten. In allerlei werkgroepen zijn veel ouders actief. De school organiseert jaarlijks het ‘open uurtje’, waarin kinderen hun werk laten zien en ‘lesjes geven’ aan hun ouders. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De voor-, en naschoolse opvang wordt verzorgd door Combiwel. De tussenschoolse opvang is in handen van de school zelf.

Contact

Directeur    : Ronald Lorié
Tel.              : 020 - 618 85 63 (hoofdgebouw)
                       020 - 683 11 58 (dependance)
Adres          : Hasebroekstraat 113, 1053 SC Amsterdam (hoofdgebouw)
                      Jan Pieter Heijestraat 45, 1053 GK Amsterdam (dependance)   

info@winterkoninkje.nl
www.winterkoninkje.nl
Scholen op de Kaart/Winterkoninkje