Passend Onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. Samen met de intern begeleider en misschien een adviseur van het Ouder- en Kindteam in de wijk wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Passend onderwijs betekent onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. 

Vaak kan de leerkracht deze extra ondersteuning zelf bieden, met advies van de intern begeleider die de onderwijsondersteuning op de school coördineert. Onze scholen werken ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders en waar mogelijk ook het kind besproken en er worden afspraken gemaakt. Uiteraard blijft de leerkracht de professional.  

School Ondersteuningsprofiel (SOP)
Wat onze scholen te bieden hebben op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ouders kunnen dit profiel vinden op de website van de school en/of Scholen op de Kaart. Is er meer nodig voor de leerling, dan kunt u met de intern begeleider op school bespreken hoe de route naar extra ondersteuning/een arrangement binnen het schoolbestuur of binnen de school is georganiseerd. AWBR is daarvoor aangesloten bij Steunpunt West. 

Denklab
Voor meerbegaafde kinderen bieden onze scholen de mogelijkheid deel te nemen aan het Denklab. Dat is een voorziening van AWBR voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8 met een ontwikkelingsvoorsprong van minimaal een jaar. Specialisten van AWBR beoordelen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. 

Steunpunt West
Basisscholen kunnen het Steunpunt Passend Onderwijs West inschakelen om op verschillende niveaus hulp en begeleiding te realiseren voor leerkrachten en leerlingen op hun school. We noemen dit arrangementen. Steunpunt West is het steunpunt voor de scholen vallend onder de schoolbesturen Stichting Westelijke Tuinsteden, Amsterdam West Binnen de Ring en El Amien. 

Is een kind bij de huidige basisschool – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan kan speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) het kind passend onderwijs bieden.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen
AWBR werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen. In totaal 46 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de regio kan rekenen op passend onderwijs en succesvol kan zijn op school. Op de website vindt u alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.
Meer informatie over hoe het passend onderwijs in Amsterdam is geregeld kunt u lezen in deze brochure.

Zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen een zorgplicht gekregen. Dat wil zeggen dat scholen verantwoordelijk zijn voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Alleen voor zeer specialistische onderwijsondersteuning kan het voorkomen dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over deze wet kunt u vinden op Rijksoverheid/Passend onderwijs.