Klachten

Behandeling van klachten en zorgen

Onze scholen willen samen optrekken met ouders. Vaak zal dat in harmonie gaan, maar misschien niet altijd. Ouders kunnen zich zorgen maken of ontevreden zijn. Onze scholen willen niet alleen recht doen aan die signalen, ze willen er ook van leren. Dat betekent dat scholen goed moeten luisteren naar wat ouders dwarszit om vervolgens oplossingsgericht te handelen. Ook kunnen scholen dit soort momenten aangrijpen om verbeteringen door te voeren.

Welke weg kunt u bewandelen als u niet tevreden bent met keuzes van school of als u zich zorgen maakt?

Gesprek met medewerker en/of schooldirecteur

Als een ouder zich zorgen maakt of ontevreden is over het handelen van de medewerker, verwachten we dat de ouder daarover in gesprek gaat met de medewerker. Het is aan de medewerker om goed in beeld te krijgen waar de zorgen zitten en wat daaraan gedaan kan worden. Als dat niet leidt tot tevredenheid bij beide partijen, kan de schooldirecteur ingeschakeld worden. Een ouder die ontevreden is over de gang van zaken op school kan een gesprek aanvragen met de schooldirecteur.

Interne vertrouwenspersoon

Als er geen oplossing via de schooldirecteur te vinden is, kan contact opgenomen worden met de interne vertrouwenspersoon op school. De interne vertrouwenspersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar zoekt samen met de ouder een weg om de problematiek bespreekbaar te maken. De naam van de interne vertrouwenspersoon vindt u op de website van de school en in de schoolgids.

Indienen van een officiële klacht

Als het gesprek met de schooldirecteur en de interne vertrouwenspersoon niet leidt tot een goede oplossing, kunnen ouders gebruikmaken van de klachtenregeling van het bestuur. Ouders moeten dan een officiële klacht indienen bij het schoolbestuur. Zie hiervoor de Klachtenregeling AWBR januari 2021.

Andere mogelijkheden voor zorgen en klachten

Externe vertrouwenspersoon
Ouders kunnen te allen tijde contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Amsterdam West Binnen de Ring beschikt over een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon:

Minke Fuijkschot
Telefoon: 06 - 3163 1673
E-mail: mfuijkschot@hetabc.nl

De vertrouwenspersoon kan advies geven en, met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ook kan zij een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of Justitie. Wij hopen echter dat het niet zover zal komen.

Landelijke Vertrouwensinspecteurs
Vertrouwensinspecteurs vormen een aanspreekpunt voor iedereen die bij de school betrokken is: leerlingen, ouders, schooldirecteuren, schoolbestuur, interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen. De vertrouwensinspecteurs hebben geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij zullen klachten dus niet zelf behandelen, maar geven informatie en onafhankelijk advies in geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, (lichamelijk) geweld, grove pesterijen, extremisme, discriminatie etc.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: (tel) 0900 - 111 3 111.

Meld- en aangifteplicht bij strafbare feiten
Personeelsleden hebben de plicht om vermoedens van strafbare seksuele handelingen en/of ander grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid te melden bij de schooldirectie en/of bij het schoolbestuur. Het bestuur zal vervolgens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur onderwijs. Na overleg hiermee en afhankelijk van de ernst van de situatie, wordt aangifte gedaan bij Justitie.

Meldcode huiselijk geweld
Sinds 2013 zijn scholen wettelijk verplicht om te werken met de Meldcode huiselijk geweld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de school moet doen in het geval van (een verdenking van) huiselijk geweld.