Kwaliteit AWBR

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen en een solide bedrijfsvoering. De onderwijsinspectie heeft de manier waarop het bestuur uitvoering geeft aan die verantwoordelijkheid onderzocht. Dit is gebeurd in het schooljaar 2017- 2018.

De inspecteurs oordeelden dat AWBR zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en waren te spreken over de kwaliteitscultuur, de manier waarop bestuur en schoolteams sturen op onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling en de manier waarop het bestuur zich verantwoordt. De kwaliteitscultuur is als ‘goed’ beoordeeld. Ook waren zij van mening dat AWBR een financieel gezonde organisatie is. Om tot dit oordeel te komen heeft de inspectie gesprekken gevoerd met het bestuur, zijn vijf schoolbezoeken afgelegd en hebben de inspecteurs gesproken met leden van de Raad van Toezicht, leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ouders en leraren), een aantal schooldirecteuren, intern begeleiders en vijf delegaties van ouders.

We zijn trots op dit resultaat.  Uiteraard blijven we werken aan kwaliteitsverbetering zodat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen dat bij hen past.

Het volgende vierjaarlijkse inspectiebezoek is gepland voor het schooljaar 2021-2022.

Het resultaat van het ‘Onderzoek bestuur en scholen’ bij AWBR is in december 2017 gepubliceerd. U kunt het hier lezen.