Kwaliteit AWBR

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen en een solide bedrijfsvoering. De onderwijsinspectie heeft de manier waarop het bestuur uitvoering geeft aan die verantwoordelijkheid onderzocht. Dit is gebeurd in de periode mei-juni in het schooljaar 2021-2022. Alle drie de kwaliteitsstandaarden werden met een voldoende beoordeeld. Centraal stond de vraagstelling: Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de scholen, en is er sprake van deugdelijk financieel beheer én heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en draagt dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs?

De inspectie oordeelde dat het bestuur van AWBR een heldere visie heeft op onderwijs en dit uitwerkt in doelen en ambities die gedragen worden door de scholen. De onderwijsresultaten zijn over het algemeen naar behoren. Het bestuur werkt stelselmatig en gedegen aan scholing en professionalisering van personeel. Onderwijskundig leiderschap is duidelijk verankerd bij sterke schoolleiders met een grote mate van zelfstandigheid. Het bestuur besteedt zichtbaar aandacht aan het zorgen voor voldoende leraren op de scholen. Door schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel actief te begeleiden bij hun start en ontwikkeling bij het bestuur, wil AWBR een aantrekkelijke werkgever zijn. Tot slot is er sprake van deugdelijk financieel beheer.

Om tot dit oordeel te komen heeft de inspectie gesprekken gevoerd met het bestuur, leden van de raad van toezicht, leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ouders en leraren), een aantal schooldirecteuren en medewerkers van het bestuurskantoor. Ook zijn op een aantal scholen ‘verificatie-onderzoeken’ uitgevoerd.

Wij zijn trots op dit resultaat na de moeilijke jaren van de COVID-19 pandemie. Er zijn ook een aantal herstelopdrachten gegeven.  Deze sloten goed aan bij onze eigen voornemens en ambities waarvoor we zelf al een traject in gang gezet hadden. De opdrachten zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. 

Het volgende vierjaarlijkse inspectiebezoek is gepland voor het schooljaar 2025-2026.

Het resultaat van het vierjaarlijks ‘Onderzoek bestuur en scholen’ bij AWBR is in september 2022 gepubliceerd. U kunt het hier lezen.