Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties

In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarige kinderen vijf uur per week vrij krijgen. Eventueel kan de schoolleiding daarnaast vijf uur per week extra verlof geven. Voor leerlingen tussen de zes en de zeventien jaar mag verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen in bijzondere gevallen worden toegestaan. Extra verlof is niet bedoeld voor extra vakanties of bezoek aan het land van herkomst.

Toestemming voor dit extra verlof moet u aanvragen bij de schoolleiding. Voor verlofperiodes langer dan tien aaneengesloten dagen per schooljaar moet u naast toestemming van de schoolleiding, ook de goedkeuring krijgen van de leerplichtambtenaar. Aanvraagformulieren voor extra verlof kunt u krijgen bij de school en bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraag voor extra verlof dient zes weken voor het eventueel te verlenen verlof ingediend te worden, zodat een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden. Extra verlof kan nooit verleend worden in de laatste week voor en de eerste week na de zomervakantie.

Voor meer informatie over de leerplicht zie Bureau leerplicht Amsterdam.

Verlof bij (niet christelijke) religieuze feestdagen

Uw kind kan maximaal één vrije dag per feest krijgen. Voorwaarde is dat uw kind op die dag deelneemt aan verplichtingen voor godsdienst of levensovertuiging.

Aanvragen
Indien u verlof voor uw kind wilt aanvragen op religieuze gronden, dan dient u dit uiterlijk twee dagen van tevoren mee te delen aan de directeur van de school.