Kindcentrum De Kinkerbuurt

Deze tekst is niet meer actueel en wordt zsm aangepast. De contactgegevens zijn correct.

De Kinkerbuurt is een echte buurtschool. De buurt is dan ook regelmatig onderwerp van de projecten van de kinderen. Het onderwijs speelt in op de leef- en ervaringswereld van de kinderen. Uiteraard is er ruime aandacht voor de kennisvakken, maar met extra aandacht voor de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van de leerlingen. De Kinkerbuurt werkt samen met verschillende buurtinstanties, en samen met ouders en kinderen is in het Nicolaas Beetsplantsoen een ontdektuin aangelegd.

Brede school

De Kinkerbuurt is een Brede school. Er is een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten die ondermeer door samenwerking met Combiwel worden gerealiseerd.

Voorschool

In 2006 is de Voorschool ‘Kinkerbuurt’ geopend. Hier kunnen kinderen vanaf tweeënhalf jaar terecht. De Voorschool maakt gebruik van hetzelfde lesprogramma als de groepen 1 en 2 van de basisschool. Dat maakt de overgang voor de kinderen van de peuterspeelzaal naar school gemakkelijker en zorgt ervoor dat eventuele taalachterstanden worden voorkomen.

Onderwijs

De Kinkerbuurt werkt met jaarklassen en combinatiegroepen en is onderverdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. Onderwijs op maat staat centraal. Door op verschillende wijzen les te geven, wordt rekening gehouden met niveauverschillen van kinderen. De school werkt met bestaande methoden én met projecten en thema's. Twee keer per jaar werken alle groepen samen aan één thematisch project: het startproject aan het begin van het schooljaar en het project rond het totaaltheater. Aan dit theater doen alle leerlingen én leerkrachten mee. Het is een jaarlijks hoogtepunt.

Ouders

Ouders worden actief betrokken bij de school en kunnen helpen bij projecten. Ouders leveren verder een onmisbare bijdrage aan de keuzemiddagen, het totaaltheater, de overblijf, het groepslezen en het verzorgen van de wekelijkse nieuwsbrief. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De voor-, en naschoolse opvang wordt verzorgd door Combiwel. De naschoolse opvang gebeurt in centrum De Kinkerbuurt.

Contact

Directie    :  Reineke Schoufour
Tel.            : 020 - 612 01 77
Adres        : Borgerstraat 109, 1053 PE Amsterdam

info@kcdekinkderbuurt.nl
kcdekinkerbuurt.nl
Scholen op de Kaart/Kinkerbuurt