Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. De gemeente Amsterdam ziet erop toe dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt.

Op het moment dat uw kind vier jaar is geworden, mag het naar school. Maar dat is niet verplicht. Vanaf de leeftijd van vijf jaar en 1 maand moeten kinderen onderwijs volgen. Soms is er een reden waarom een kind (tijdelijk) niet naar school hoeft. Bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen door geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Geoorloofd Schoolverzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden van vrijstellingen zijn:
- ziekte
- schorsing
- religieuze feestdag
- huwelijk
- begrafenis
Ouders en leerlingen moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim.

Ongeoorloofd Schoolverzuim

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij/zij niet aan de voorwaarden? Dan zijn de ouders of verzorgers (degenen die het gezag over een jongere uitoefenen) strafbaar. 

Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op school is verschenen. De scholen zijn verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij leerplicht via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding maakt een melding zodra een leerling in totaal 16 uren les- of praktijktijd in vier opeenvolgende lesweken afwezig was.

Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De ambtenaar stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie.

Geldboete 

De ouder of verzorgende die gezag heeft over het kind of het kind verzorgt, moet ervoor zorgen dat het kind is ingeschreven op een school en die school ook geregeld bezoekt. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot een geldboete.

Meldpunt thuiszitters Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Als uw kind (tijdelijk) niet naar school gaat en thuis zit, kunnen verschillende mensen u helpen. In overleg met de school en het schoolbestuur kunt u samen zoeken naar een passende oplossing. Kinderen die niet naar school gaan worden door de scholen aangemeld bij het Meldpunt Thuiszitters van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen. De coördinator thuiszitters en zorgplicht kan u en de school adviseren hoe uw kind terug kan keren in het onderwijs, zo nodig met extra ondersteuning.