Annie M.G. Schmidt

De Brede School Annie M.G. Schmidt is zoals de buurt: een boeiende mengeling van verschillende culturen. Alle nationaliteiten en levensbeschouwingen zijn welkom. De school is gehuisvest in een mooi, groot gebouw met vijftien leslokalen, een gymzaal, speelzaal en een gemeenschappelijke ruimte. Op het grote afgesloten schoolplein kunnen de kinderen veilig en naar hartenlust spelen. Het onderwijsteam staat voor kwaliteit en enthousiasme. Er is veel aandacht voor bewegingsonderwijs.

Voorschool

De school vormt, samen met voorschool De Annie, de VVE Annie M.G. Schmidt. Een VVE is een voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar met de bedoeling om de ontwikkeling van kinderen, met name op het gebied van taalvaardigheid, te stimuleren en op speelse wijze te bevorderen. We werken hierbij samen met AKROS, een welzijnsinstelling die de voorschool beheert. Voor aanmelding op de peuterspeelzaal kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van AKROS.

Brede school

Veel kinderen vinden het leuk om na schooltijd mee te doen aan allerlei activiteiten. Daarom organiseert de school naschoolse activiteiten. Tweemaal per jaar is er een activiteitenaanbod waarop de kinderen kunnen inschrijven. U krijgt hierover informatie via de nieuwsbrief van de school.

Onderwijs

De Annie M.G. Schmidt is een openbare buurtschool in Amsterdam West waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen. We leren met behulp van methodes die goed aansluiten bij de eigenheid van de kinderen. Elk kind mag zijn wie het is in een leeromgeving die de verschillen tussen kinderen koestert. Door die verschillen kunnen zij veel van en met elkaar leren. De leerkrachten spelen een cruciale rol in dit proces en zij hebben hier een begeleidende rol in. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn dus eigenaar van dit proces. De school wil ouders betrekken bij het leren en ontwikkelen van hun kind. Samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van de kinderen. 

Ouders

Ouders kunnen op de Annie M.G. Schmidt een actieve rol spelen. Bijvoorbeeld door te helpen bij projecten en activiteiten op school. Of door in de medezeggenschapsraad mee te praten en te denken over het beleid van de school. Via een nieuwsbrief blijven ouders op de hoogte over de gang van zaken op school.

Contact

Directeur   :  Arwen Bergfeld
Telefoon    : 020 - 618 29 88
Adres          : Pieter Langendijkstraat 44, 1054 ZB Amsterdam

info@amgs.net
www.amgs.net
Scholen op de Kaart/Annie M.G. Schmidt