Daltonschool De Waterkant

De Waterkant is een openbare daltonschool in een kleurrijke, multiculturele buurt. Dat weerspiegelt ook de school: iedereen is er welkom. De school is gehuisvest in een modern gebouw en beschikt over zestien leslokalen, een speellokaal, een ruime gymnastiekzaal en een grote gemeenschapsruimte. Voor de school ligt een ruim speelplein. De school grenst aan een speeltuin en een parkje.

Onderwijs

Het onderwijsconcept komt voort uit het door Helen Parkhurst ontwikkelde daltononderwijs: kinderen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij zijn zelfstandig en werken samen. Ieder kind is uniek en verschillend. Uitgangspunt is dat kinderen in staat zijn (of leren) keuzes te maken en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te dragen. Kinderen worden gestimuleerd hun omgeving te begrijpen en er positief mee om te gaan. Het schoolteam zorgt voor een veilig klimaat om kinderen in staat te stellen deze persoonlijke ontwikkeling door te maken. Er is er veel ruimte voor zelfwerkzaamheid en samenwerken. In deze werkvormen krijgen de kinderen keuzevrijheden om hun zelfstandigheid te bevorderen. De school heeft een vakleerkracht voor muziek en een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.

Ouders

De school hecht groot belang aan goede contacten en samenwerking met ouders. Ouders helpen bij het organiseren van excursies, feesten en projecten en hebben zitting in de Medezeggenschapsraad.  Via een ouderapp blijven ouders op de hoogte over de gang van zaken op school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De school heeft contact met diverse instellingen die opvang naschool verzorgen: BSO Bilderdijkpark, Smallsteps, De Liefde en Kidstopia. De tussenschoolse opvang organiseert de school zelf.

Contact

Directeur         : Annelies Verkade
Tel.                   : 020 - 612 01 22
Adres               : Bilderdijkpark 18, 1052 SC Amsterdam

info@dewaterkant.net
www.dewaterkant.net
Scholen op de Kaart/Waterkant