De Waterkant

De Waterkant is een openbare daltonschool in een kleurrijke, multiculturele buurt. Dat weerspiegelt ook de school: iedereen is er welkom. De school is gehuisvest in een modern gebouw en beschikt over tien leslokalen, een speellokaal, een ruime gymnastiekzaal en een grote gemeenschapsruimte. Voor de school ligt een ruim speelplein. De school grenst aan een speeltuin en een parkje. Door ruimtegebrek op de lokatie Bilderdijkpark maakt de Waterkant momenteel gebruik van een extra ruimte in een schoolgebouw in de Elisabeth Wolffstraat. Word een kind geplaatst op deze school, dan kan het zijn dat het een plek krijgt in dit tijdelijke onderkomen.

Brede school

De Waterkant is nog geen Brede school, maar heeft intensief contact met de speeltuinvereniging ASG Bilderdijkpark, die op eigen terrein activiteiten aanbiedt op sportgebied, internet, theater en film.  Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.

Onderwijs

Het onderwijsconcept komt voort uit het door Helen Parkhurst ontwikkelde daltononderwijs: kinderen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij zijn zelfstandig en werken samen. Ieder kind is uniek en verschillend. Uitgangspunt is dat kinderen in staat zijn (of leren) keuzes te maken en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te dragen. Kinderen worden gestimuleerd hun omgeving te begrijpen en er positief mee om te gaan. Het schoolteam zorgt voor een veilig klimaat om kinderen in staat te stellen deze persoonlijke ontwikkeling door te maken. Er is er veel ruimte voor zelfwerkzaamheid en samenwerken. In deze werkvormen krijgen de kinderen keuzevrijheden om hun zelfstandigheid te bevorderen. Er zijn drie vakleerkrachten voor muziek, bewegingsonderwijs en beeldende vorming.

Ouders

De school hecht groot belang aan goede contacten en samenwerking met ouders. Door de meer individuele benadering van het onderwijs is hulp van ouders onmisbaar. Ouders helpen bij het organiseren van excursies, feesten en projecten. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Via een nieuwsbrief blijven ouders op de hoogte over de gang van zaken op school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De school heeft contact met diverse instellingen die opvang voor- en naschool verzorgen: UK, De Bengel, Pomydo, Welzijn Westerpark (Trefpunt). De tussenschoolse opvang organiseert de school zelf.

Contact

Bilderdijkpark 18, 1052 SC Amsterdam
Telefoon 020-612 01 22
Fax 020-689 72 60
E-mail info@dewaterkant.net
Internetadres www.dewaterkant.net
Directeur mevrouw J. Idsinga