Ouders
AWBR vindt een goede relatie met ouders van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen op onze scholen. Op verschillende manieren worden ouders bij het onderwijs van de leerlingen betrokken.

Ouderparticipatie

Ouders kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR) van de school of in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van AWBR. Hiermee kunnen ouders in formele zin invloed uitoefenen op het beleid van de school of van AWBR. Daarnaast kunnen ouders deelnemen aan activiteiten op de (voor-) school, zoals het leveren van hand- en spandiensten bij feestelijke activiteiten. Deze activiteiten worden vaak gecoördineerd vanuit een ouderraad (OR).

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid kan zowel thuis vorm krijgen, als op de (voor-)school. Ouders kunnen bijvoorbeeld thuis voorlezen, gesprekjes voeren over school en helpen bij het huiswerk. Ook kunnen ouders hun betrokkenheid bij de (voor-)school laten zien door naar rapportbesprekingen en ouderavonden te komen. Ouderbetrokkenheid thuis heeft veel effect op de ontwikkeling van kinderen. De kwaliteit van de ouder-kind interactie is een sterkere voorspeller van leerresultaten. 

Educatief partnerschap bij AWBR

Educatief partnerschap is een proces waarin ouders, leerkrachten en kinderen elkaar wederzijds ondersteunen. Het doel is samen het leren, de motivatie en de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Bij aanvang van het schooljaar kan bijvoorbeeld een afstemmingsgesprek worden gevoerd met ouders, leerkracht en indien mogelijk ook de leerling. Tijdens dit gesprek kunnen afspraken worden gemaakt over wat ouders thuis kunnen bijdragen en wat de leerkracht op school kan betekenen om de leerling passend onderwijs te geven. Maar ook wat er eventueel extra aan begeleiding nodig is. Voor het ene kind zullen de jaarlijkse 10-minuten gesprekken voldoende zijn, voor het andere kind kan het nodig zijn om vaker bij elkaar te komen.