GMR

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld die invloed kan uitoefenen op het beleid van de school. In de MR zitten vertegenwoordigers van de personeelsleden en vertegenwoordigers van de ouders. Zij denken mee met de schoolleiding en geven gevraagd en ongevraagd advies.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gaat over het beleid op bestuursniveau; beleid dat geldt voor alle scholen binnen AWBR. De GMR heeft bij het vormen van dit beleid recht op inspraak (medezeggenschap). De GMR zorgt ervoor dat alle belangen (van ouders, leerlingen en personeel) naar voren worden gebracht en dat de verschillende gezichtspunten die leven bij deze groepen worden toegelicht. 

In de GMR zitten vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het personeel. GMR-leden hoeven geen lid te zijn van een MR, maar dat mag natuurlijk wel. Naast een voorzitter heeft de GMR ook een secretaris. Elk GMR-lid heeft verschillende scholen onder zijn of haar hoede om zo de (communicatie-)lijnen kort te houden en 'ogen en oren' op alle scholen te hebben. Elk GMR-lid is ook lid van een werkgroep. Er zijn vier werkgroepen: onderwijs en zorg, personeel en organisatie, huisvesting en ICT en financiën. 

Vergaderschema GMR 2023-2024
maandag 9 oktober 2023, van 18.00 - 20.00 uur (fysiek)
maandag 27 november 2023, van 19.00 - 21.00 uur (digitaal)
maandag 29 januari 2024, van 19.00 - 2100 uur (digitaal)
maandag 18 maart 2024, van 18.00 - 20.00 uur (fysiek)
dinsdag 27 mei 2024, van 19.00 - 21.00 uur (digitaal)
maandag 1 juli 2024, van 18.00 - 20.00 uur (fysiek)

Twee keer per jaar heeft de GMR overleg met de Raad van Toezicht.

MR-leden kunnen plaatsnemen in de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. 

De GMR is per e-mail te bereiken via het e-mailadres gmr@awbr.nl.

De GMR is op zoek naar nieuwe leden!

Klik op de wervingsadvertentie voor meer informatie.
 

Inloggen voor GMR-leden

Klik hier om in te loggen als GMR-lid.


Downloads

GMR reglement AWBR versie 20150609.pdf
Handboek GMR AWBR versie 20150609.pdf

Jaarverslag GMR 2022-2023