De Meidoorn

De Meidoorn is een Montessorischool, maar heeft gekozen voor modernisering: vanaf groep 3 worden -naast Montessorimateriaal- diverse lesmethodes gebruikt. Jaarlijks wordt er rond de Montessoridag een veertiendaags schoolproject georganiseerd. Er wordt op school veel aandacht besteed aan beeldende vorming.

Voorschool

De voorbereidingen om tot een voorschool te komen zijn in volle gang.

Brede school

De school is een Brede school, waar de kinderen kunnen meedoen aan een uitgebreid programma van naschoolse activiteiten die worden georganiseerd door instellingen als Akros, De Bengel en ’t Trammetje. Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.

Onderwijs

In het Montessorionderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep: in de onderbouw de 4-6 jarigen; in de middenbouw 6-8 jarigen, in de tussenbouw 9 -10 jarigen en in de bovenbouw 10-12 jarigen. Net als in een gezin leren de jongsten van de oudsten en helpen de oudsten de jongsten. De pedagogische aanpak op deze school is gebaseerd op de principes
van Maria Montessori en moderne inzichten. De school maakt gebruik van moderne methoden en materialen die goed passen binnen het concept van het Montessorionderwijs en aansluiten bij de wettelijk vastgestelde kerndoelen. De resultaten worden per kind vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Hierin staan ook gegevens over de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied. De vorderingen worden bekeken in het licht van de eigen ontwikkeling van het kind.

Ouders

Ouders assisteren bij activiteiten als sportdagen en excursies. Ook werken zij mee als voorleesouders en helpen zij de kinderen met het leren van de tafels.
Via de nieuwsbrief houden wij de ouders op de hoogte van het aanbod. In de medezeggenschapsraad en de oudercommissie  kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Het merendeel van de leerlingen maakt gebruik van de overblijf die wordt georganiseerd door Akros. De school werkt samen met verschillende organisaties die naschoolse opvang en activiteiten voor hun rekening nemen: CoCo, ’t Trammetje. Buurthuis Chassé en De Bengel.

Contact

Chassestraat 59, 1057 JA Amsterdam
Stadsdeel De Baarsjes
Telefoonnummer 020-6160106
Fax 020-4892048
E-mail directie@10emeidoorn.nl
Internetadres http://www.10emeidoorn.nl/
Directeur mevrouw M. Schoute