Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties

In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarige kinderen vijf uur per week vrij krijgen. Eventueel kan de schoolleiding daarnaast vijf uur per week extra verlof geven.
Voor leerlingen tussen de zes en de zeventien jaar kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen in bijzondere gevallen worden toegestaan. Extra verlof is niet bedoeld voor extra vakanties, zoals bijvoorbeeld de wintersport, weekje tussendoor naar een bungalowpark of bezoek aan het land van herkomst.

Toestemming voor dit extra verlof moet u aanvragen bij de schoolleiding.
Voor verlofperiodes langer dan tien dagen per schooljaar moet u naast toestemming van de schoolleiding, ook de goedkeuring krijgen van de leerplichtambtenaar. Aanvraagformulieren voor extra verlof kunt u krijgen bij de school en bij de leerplichtambtenaar.
Een aanvraag om extra verlof dient zes weken voor het eventueel te verlenen verlof ingediend te worden, zodat een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden.
Extra verlof kan nooit verleend worden in de laatste week voor en de eerste week na de zomervakantie.

Verder lezen over de leerplichtwet kan via www.bureauleerplichtplus.nl, de website van het Bureau Leerplicht Plus van de gemeente Amsterdam

Verlof bij (niet christelijke) religieuze feestdagen

Indien u als ouder (s),- , voogd of verzorger(s) van een kind verlof wilt aanvragen op religieuze gronden dan dient u dit uiterlijk twee dagen tevoren mee te delen aan de directeur van de school. Het betreft hier artikel 11 onder e, (Gronden voor vrijstelling van schoolbezoek), en artikel 13, (Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging) van de leerplichtwet.
Er dient onderscheid te worden gemaakt naar religie en cultuur. Vaak zijn aan religieuze feestdagen meerdere dagen gekoppeld die onderdeel uitmaken van de cultuur van een land of volk. Vergelijk het christelijke kerstfeest, dit bestaat uit twee religieuze dagen, 25 en 26 december, maar in Nederland wordt hier een vakantieperiode aan gekoppeld van in totaal twee weken. De leerplichtwet spreekt echter niet van culturele feestdagen, enkel en alleen van religieuze feestdagen.

De volgende regels worden in Amsterdam gehanteerd:
-    Alleen voor religieuze feestdagen wordt verlof verleend;
-    Per religieuze feestdag wordt maximaal één dag per feest toegestaan;
-    Jaarlijks wordt via het Bureau Leerplicht Plus een lijst met data van te hanteren officiële religieuze (niet christelijke) feestdagen beschikbaar gesteld.