Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. De gemeente Amsterdam en de stadsdeelraden zien er op toe dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt.

Op het moment dat uw kind vier jaar is geworden, mag het naar school. Maar dat is niet verplicht. Uw kind moet volledig dagonderwijs volgen vanaf de eerste maand na zijn of haar vijfde verjaardag. Vanaf dat moment is het wel verplicht.

De volledige leerplicht duurt in totaal twaalf schooljaren. In de meeste gevallen moet uw kind dus tot het eind van het schooljaar waarin het zestien wordt volledig dagonderwijs volgen op een door de wet erkende school.

Behalve de regels uit de Leerplichtwet die voor u als ouder(s), voogd, of verzorger(s) van een kind van belang zijn, staan in deze wet ook regels waaraan de directie van de school zich moet houden.

In de Leerplichtwet staat dat de directie verplicht is om:

  • het in- en uitschrijven van leerlingen binnen een week te melden bij de leerplichtambtenaar;
  • de aanwezigheid van leerlingen bij te houden en ongeoorloofde afwezigheid binnen drie dagen te melden bij de leerplichtambtenaar.

De ongeoorloofde afwezigheid van een leerling wordt ingevoerd in de administratie van de leerplichtambtenaar. Soms zijn er contacten met de schoolarts, bijvoorbeeld als ouders een kind frequent ziekmelden.

Voor schorsing en verwijdering van leerlingen moet een procedure worden gevolgd waarbij leerling en ouders, de leerplichtambtenaar, het schoolbestuur en de inspectie betrokken zijn. In extreme gevallen kan de leerling in overleg met de ouders enkele dagen buiten de school geplaatst worden.

De procedure schorsing en verwijdering is opgenomen in het protocol ‘Zorgroute met ouders in het onderwijs’.