Klachten

Behandeling van klachten en zorgen

Onze scholen willen optrekken met ouders. Vaak zal dat in harmonie gaan, maar misschien niet altijd. Ouders kunnen zich zorgen maken of gewoon ontevreden zijn. Onze scholen willen niet alleen recht doen aan die signalen, ze willen er ook van leren. Dat betekent aan de ene kant dat scholen goed moeten luisteren naar wat ouders dwars zit om vervolgens oplossingsgericht te zijn. Aan de andere kant betekent het dat scholen dit soort momenten kunnen aangrijpen om verbeteringen door te voeren. Maar welke weg kunt u bewandelen als u even niet tevreden bent met keuzes van school of als u zich zorgen maakt?

Gesprek met medewerker en/of schooldirecteur

Als een ouder zich zorgen maakt of ontevreden is over het handelen van de medewerker, verwachten we dat een ouder daarover in gesprek gaat met de medewerker. Het is aan de medewerker om goed in beeld te krijgen waar de zorgen zitten en wat daaraan gedaan kan worden. Als dat niet leidt tot tevredenheid bij beide partijen, kan de schooldirecteur ingeschakeld worden. Als een ouder ontevreden is over de gang van zaken op school, kan deze ouder een gesprek aanvragen met de schooldirecteur.

Interne vertrouwenspersoon

Als er geen oplossing via de schooldirecteur te vinden is, kan contact opgenomen worden met één van onze interne vertrouwenspersonen op school. De interne vertrouwenspersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar zoekt samen een weg om de problematiek bespreekbaar te maken. De naam van de interne vertrouwenspersoon vindt u op de website van de school en in de schoolgids.

Indienen van een officiële klacht

Als het gesprek met de schooldirecteur en de interne vertrouwenspersoon niet leidt tot een goede oplossing, kunnen ouders gebruikmaken van de klachtenregeling van het bestuur. Ouders moeten dan een officiële klacht indienen bij het schoolbestuur. De klachtenregeling bestaat uit de volgende stappen:

 

1.  U kunt een brief sturen met daarin uw klacht naar Stichting Amsterdam West Binnen de Ring,

Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam, t.a.v. de bestuurder en o.v.v. "klacht". Het is ook mogelijk dit met een mail te doen. U kunt deze mail sturen naar info@awbr.nl

 

2.  U ontvangt een ontvangstbevestiging.
 

3.  U wordt binnen een week na ontvangst van uw klacht uitgenodigd voor een gesprek waarin u uw klacht mondeling toe kan lichten aan één van de medewerkers die de klacht in behandeling heeft.
 

4.  De desbetreffende medewerker geeft de schooldirecteur inzage in uw schriftelijke klacht. Mocht u dat niet willen, dan dient u dat in uw brief/mail te vermelden. De bestuurder zal zich dan gaan beraden wat er met uw klacht gedaan kan worden.
 

5.  Als blijkt dat deze klacht nog niet met de schooldirecteur is besproken, zal de medewerker u verzoeken dit alsnog te doen. Als dat gesprek voor u niet tot het gewenste resultaat leidt, zal de medewerker de klachtenprocedure hervatten.
 

6.  Op basis van de klacht en uw mondelinge toelichting gaat de medewerker in gesprek met de schooldirecteur en eventueel andere betrokkenen van school.
 

7.  De medewerker koppelt vervolgens uw brief/mail, de mondelinge toelichting en de reactie van school terug met de bestuurder.
 

8.  De bestuurder formuleert een schriftelijke reactie op de klacht en vermeldt of de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Deze reactie wordt naar u gemaild en via de post verstuurd.

 

Als u zich niet kunt vinden in de reactie van de bestuurder, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij ons schoolbestuur is aangesloten. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Het reglement van de Landelijke Klachtencommissie is in te zien op de website

www.onderwijsgeschillen.nl

 

Landelijke Klachten Commissie (LKC)

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-2809590

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

 

Andere mogelijkheden voor zorgen en klachten

Externe vertrouwenspersoon

Ouders kunnen te allen tijden contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De Stichting Amsterdam West Binnen de Ring beschikt over een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon:

 

Mevrouw Minke Fuijkschot

Telefoon: 06-31631673

E-mail: mfuijkschot@hetabc.nl

 

Zij kan advies geven en, met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Een vertrouwenspersoon kan een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie. Wij hopen echter dat het niet zover zal komen.

 

Landelijke Vertrouwensinspecteurs

Vertrouwensinspecteurs vormen een aanspreekpunt voor iedereen die bij de school betrokken is: leerlingen, ouders, schooldirecteuren, schoolbestuur, interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen. De vertrouwensinspecteurs hebben geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij zullen klachten dus niet zelf behandelen maar geven informatie en onafhankelijk advies in geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, (lichamelijk) geweld, grove pesterijen, extremisme, discriminatie, fundamentalisme etc.

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900- 111 3 111

 

Meld- en aangifteplicht bij strafbare feiten

Personeelsleden hebben de plicht om vermoedens van strafbare seksuele handelingen en/of ander

grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid, te melden bij de schooldirectie en/of bij

ons schoolbestuur. Het bestuur zal vervolgens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur onderwijs. Na overleg hiermee en afhankelijk van de ernst van de situatie, wordt aangifte gedaan bij Justitie.

 

Meldcode huiselijk geweld

Sinds 2013 zijn scholen wettelijk verplicht om te werken met de Meldcode huiselijk geweld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de school moet doen.

Downloads

Protocol schorsing en verwijdering aangepast concept jan 2017.pdf
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen-Oktober-2017.pdf