Ik zoek een AWBR school

Bekijk hier onze scholenfolder (ook te vinden onder 'Publicaties')!

Zoekt u voor uw kind een school in de buurt of wilt u meer weten over een bepaalde school? De AWBR basisscholen presenteren zich op de website 'Scholen op de kaart'. Op deze site geven onze scholen u inzicht in het schoolprofiel, leerlingaantal, resultaten en meer onderwerpen die voor elke school van belang zijn. Ook vindt u daar het Inspectierapport. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf. Uiteraard presenteren de scholen zich ook via de website van de school en worden er informatieochtenden georganiseerd.

Stedelijk Toelatingsbeleid

Als uw kind 4 jaar is, mag hij of zij naar de basisschool. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 zijn geboren. Het Stedelijk Toelatingsbeleid zorgt voor een transparante, eerlijke en gelijktijdige plaatsing van kinderen. Meer informatie over de aanmeld- en toelatingsprocedure vindt u op de website www.amsterdam.nl/naardebasisschool.

Passend onderwijs

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Soms hebben deze kinderen extra ondersteuning nodig op de ‘gewone’ school, soms past een speciale school beter. Vanaf augustus 2014 moeten scholen zorgen dat een kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek krijgt. Dit heet passend onderwijs. Meer algemene informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid. De AWBR scholen en ouders kunnen voor extra ondersteuning terecht bij Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) West, www.spowest.nl. Voor kinderen waarbij een speciale school beter past, wordt samen met de ouders een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen.

De vijf zekerheden van AWBR

Eén van de ambities van AWBR uit 'AWBR 2018 - Een aanvulling op het Strategisch Beleidsplan 2012-2016' is ouderbetrokkenheid: 'Alle scholen bieden ouders educatief partnerschap aan'.

In dit verband zijn in november 2015 ‘De vijf zekerheden van AWBR’ geformuleerd. Hiermee laten wij ouders weten hoe de school met hen wil communiceren en wat de school van de ouders verwacht: 
 
1. AWBR scholen communiceren open, effectief en transparant. Dat doen wij regelmatig en op basis van respect en vertrouwen.
2. Onze leerkrachten brengen de ontwikkeling van uw kind regelmatig in kaart en bespreken dit met u. 
3. Onze scholen staan voor de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. 
4. School en ouders delen de verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van uw kind. 
5. De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan uw kind ligt bij de schoolleiding.