Alles-in-1-school De Roos

De Roos is een fijne school met 12 leslokalen, een grote gymzaal, een kleine gymzaal, een lokaal voor beeldende vorming en een kooklokaal. Daarnaast zijn de buitenschoolse opvang, de tussenschoolse opvang en de voorschool in het gebouw ondergebracht. Deze opvang wordt verzorgd door onze opvangpartner AKROS, met wie we nauw samenwerken. Sinds 1 januari 2021 zijn wij een samenwerkingsschool met de Narcis-Queridoschool. Deze school is nu ook tijdelijk in ons schoolgebouw gehuisvest.

Vanaf augustus 2022 vormt OBS De Roos samen met de Narcis-Querido het nieuwe kindcentrum de Vindplaats. In een mooi, nieuw, ruim en licht gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat. De bouw start februari 2021. Meer informatie over deze toekomstplannen kunt u hier lezen.

Op De Roos staat de gehele ontwikkeling van het kind centraal. Aandacht, Begeleiding en Groei zijn de kernthema's. Via een breed aanbod en een plezierige, veilige en uitdagende omgeving zorgen wij ervoor dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Elk kind is anders. De favoriete leerstijl, de benodigde tijd en het tempo van ontwikkeling van het ene kind is nooit hetzelfde als dat van een ander kind. We hebben hiervoor het Roosmodel ontwikkeld. Dit houdt in dat we de groep bij elk vak of deelgebied onderbrengen in verschillende niveaus. Zelfstandig werken, samenwerken en het kunnen maken van keuzes zijn belangrijke vaardigheden. Door een nauwe samenwerking met de voorschool is er een heldere doorlopende (leer)lijn vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 8.

International Primary Curriculum (IPC)

We zetten IPC in van groep 3 tot en met 8 voor de vakken mens en maatschappij, aardrijkskunde, natuur, techniek, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, muziek, ICT, Engels en bewegingsonderwijs. Dit houdt in dat de kinderen integraal aan deze vakken werken rondom een bepaald thema. De thema’s variëren per bouw en zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de kinderen. Ook is er veel ruimte voor eigen inbreng. We sluiten aan bij de vragen van de leerlingen en stimuleren hen om zelf antwoorden te zoeken en te formuleren. Het mooie van deze manier van werken is dat de kinderen leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken.

Aandacht voor muziek, kunst, cultuur en theater

Naast lezen, schrijven, rekenen, IPC en sociaal-emotionele vorming is er op De Roos veel ruimte voor muziek (waaronder de schoolband), beeldende vorming, theater, kooklessen, groepspresentaties etc.

Ouders

Samen met de ouders maken we de schooltijd tot een mooie en onvergetelijke tijd voor de kinderen. Hiervoor informeren we ouders, vragen we ze mee te helpen, geven voorlichtingen aan ouders, consulteren we ouders en betrekken we ouders daar waar het kan.

Contact

Directeur       :  Gert Geertsma
Tel.                 :  020 - 612 22 66
Postadres     : Jan van Galenstraat 105 1056 BK Amsterdam
Bezoekadres: Reinier Claeszenplein 12 1056 WB Amsterdam

www.obs-deroos.nl
Scholen op de Kaart/De Roos