Alles-in-1-school De Roos

De Roos is een aangename school met 12 leslokalen, een grote gymzaal, een kleine gymzaal, een beeldende vorming lokaal en een kooklokaal. Daarnaast zijn de buitenschoolse opvang, de tussenschoolse opvang en de voorschool, georganiseerd door AKROS waarmee we nauw samenwerken, in het gebouw ondergebracht.

Op De Roos staat de gehele ontwikkeling van het kind centraal. Aandacht, Begeleiding en Groei zijn de kernthema's. Via een breed aanbod en een plezierige, veilige en uitdagende omgeving zorgen wij ervoor dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Elk kind is anders. De favoriete leerstijl, de benodigde tijd en het tempo van ontwikkeling van het ene kind is nooit hetzelfde als dat van een ander kind. We hebben hiervoor het Roosmodel ontwikkeld. Dit houdt in dat we de groep bij elk vak of deelgebied onderbrengen in verschillende niveaus. Zelfstandig werken, samenwerken en het kunnen maken van keuzes zijn belangrijke vaardigheden. Door een nauwe samenwerking met de voorschool is er een heldere doorlopende (leer)lijn vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 8.

International Primary Curriculum (IPC)

We zetten IPC in van groep 3 tot en met 8 voor de vakken mens en maatschappij, aardrijkskunde, natuur, techniek, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, muziek, ICT, Engels en bewegingsonderwijs. Dit houdt in dat de kinderen integraal aan deze vakken werken rondom een bepaald thema. De thema’s variëren per bouw en zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de kinderen. Ook is er veel ruimte voor eigen inbreng. We sluiten aan bij de vragen van de leerlingen en stimuleren hen om zelf antwoorden te zoeken en te formuleren. Het mooie van deze manier van werken is dat de kinderen leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken.

Baas in eigen Soap

De basisbehoeften van iedereen staan voor ons centraal: je mag laten zien wie je bent (autonomie), je hebt het gevoel dat je er echt bij hoort (relatie), je merkt dat wat je kunt er voor anderen toe doet en je krijgt daarin de ruimte om je vaardigheden te ontwikkelen (competentie). De Roos heeft hiervoor een pedagogisch programma ontwikkeld: Baas in eigen Soap, kortweg: Baas!

We hanteren als kleine gemeenschap de volgende basisregels: respect voor elkaar, niet over de streep, zonder geweld en aanspreekbaar. De basisbehoeften en basisregels geven de grenzen van het speelveld aan. Daarbinnen krijgt iedere leerling ruimte om er op eigen wijze vorm en inhoud aan te geven. Het resultaat is dat iedereen zich meer gewaardeerd, meer betrokken en veiliger voelt en dat ruzies zonder geweld worden opgelost.

Aandacht voor muziek, kunst, cultuur, theater, koken etc.

Naast lezen, schrijven, rekenen, IPC en sociaal-emotionele vorming is er op De Roos veel ruimte voor muziek (waaronder de schoolband), beeldende vorming, theater, kooklessen, groepspresentaties etc.

Ouders

Samen met de ouders maken we de schooltijd tot een mooie en onvergetelijke tijd voor de kinderen. Hiervoor informeren we ouders, vragen we ze mee te helpen, geven voorlichtingen aan ouders, consulteren we ouders en betrekken we ouders daar waar het kan.

 

Contact

Jan van Galenstraat 105, 1056 BK Amsterdam Stadsdeel De Baarsjes
Telefoonnummer 020-6122266
Fax 020-4891437
E-mail info@obs-deroos.nl
Internetadres http://www.obs-deroos.nl/
Directeur de heer G. Geertsma